Tết Táo Quân

Email In

Người Việt tiễn Ông lên trời trình báo Ngọc Hoàng bằng cá chép (cúng trước 12 giờ trưa) để xét tội, bình công đem lại họa phước cho gia đình trong năm mới.

Tết Táo Quân

Thời gian: 23/12 âm lịch.

Địa điểm: Tại mọi gia đình người Việt.

Đối tượng suy tôn: Ba vị Táo Quân - vị thần trông coi mọi việc trong năm của mỗi gia đình.

Đặc điểm: Người Việt tiễn Ông lên trời trình báo Ngọc Hoàng bằng cá chép (cúng trước 12 giờ trưa) để xét tội, bình công đem lại họa phước cho gia đình trong năm mới.

 

Thiên Phước Travel

viagra online valium