Văn Cậu Bé

Email In

Bắc đẩu tinh quân theo lời

Bắc đẩu tinh quân

Truyền nam hoàng tử xuống trần đầu thai

Cậu Bé

Bắc đẩu tinh quân theo lời

Bắc đẩu tinh quân

Truyền nam hoàng tử xuống trần đầu thai

Dọc

Tỏa sáng điềm lành năm ấy

Tỏa sáng điềm lành

Luận ba ngày bẩy phúc tinh í I ì ra đời

Anh hùng có 1 không hay

Côn quyền , kiếm kích gồm tài, hì kinh luân í ì i

 

Ngự chỉ sắc phong vua bà

Ngự chỉ sắc phong í i

Cậu đi chấm lính nhận đồng hì gần xa

Thương người hiếu kính mẹ cha

Thương người vì nước vì nhà,hì vì dân í ì i


Mộ đạo ân cần thương người

Mộ đạo ân cần ỉ i

Thương người có đức có nhân í i ì có tài ỉ ì i


Lừa lọc đơn sai giận phường

Lừa lọc đơn sai í i

Niệm mô phật bụng đai í ì i tâm xà

Chân tâm niệm chữ di đà

Tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa í I ì sớm chiều ỉ ì i

Khai Quang

hất bái, cậu bái thượng thiên

Nhị bái, cậu bái thượng ngàn

Tam bái cậu bái thoải phủ

Tứ bái cậu bái tứ phủ công đồng

Rồi bình thân lễ tất

Múa Cung Kiếm

Đủng đỉnh tiêu dao, ngựa hồng

Đủng đỉnh tiêu dao

Khi chơi Yên Tử

Lúc vào quỳnh lâm

Đường đường dáng vẻ đai cân

Cung tên yên ngựa

Đem quân lên ngàn

Ba quân nghe lệnh truyền ban


Nghe lệnh truyền ban

Ba quân nghe lệnh truyền ban

Bốn phương tám hướng

Quanh ngàn bủa vây

Cung vàng cầm chắc trong tay

Tên thần lắp sẵn buông rơi kịp thời

Tên bay rẽ đất rợp trời

Chuốc rượu

Vỉa

Trước đền cậu ngự thong dong

Tay tiên chuốc chén , rượu nồng, thiết tha

Nào là lưu thủy đào hoa

Các cô chuốc rượu tới nơi

Tay đôi cô nàng tiên

Nâng chén quỳnh là quỳnh lên rót

Nâng tiễn lên ngai vàng

Xin mời cậu hoàng nâng chén

Nhất tuần sơ đã rót chén hoàng hoa khuyên mời

Mùa xuân mùa vui non nước

Dâng chén sơ khuyên mời

Xin mời cậu Hoàng say sưa


Chén lưu ly /chân cô quỳ là tay cô rót

Dâng tiễn lên ngai vàng

Xin mời cậu hoàng nâng chén

Nhất tuần sơ đã rót

Nhị tuần á khuyên mời

Mùa xuân mùa vui non nước

Đây chén đôi khuyên mời

Xin mời cậu hoàng say sưa

 

Chén chúc ly /chân cô quỳ là tay cô rót

Dâng tiễn lên ngai vàng

Xin mời cậu hoàng nâng chén

Chén tuần tam đã rót

Tam tuần chung khuyên mời

Mừng vui mùa xuân vui non nước

Dâng tiễn lên ngai vàng

Xin mời cậu hoàng say sưa

 

 

 

Vỉa

Rượu tam tuần,cậu hiến xong rồi

Đàn cầm dưới nguyệt, cậu ngồi cậu so dây


Tiếng tơ tiếng trúc vơi đầy

Khiến bao đệ tử lòng ngây ngất lòng

Dịu êm khoan nhặt bổng trầm í i ì i


Dịu êm í i ì khoan nhặt bổng trầm

Nghe như gió giục mây vần mưa xa


rong như nước suối thác đà trắng phau

Gần như canh bạc đêm thâu í i ì i


Gần như canh bạc đêm thâu

Xa như tráng sĩ , có câu dặn rằng

Xui hoa nở, giục hoa tàn

Đông Hồ


Đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm

Khói bay , kìa khói bay nghi ngút

Tiết sang xuân dồi dào


( Dàn thời đào)2 là cứ đêm xuân

Trăng thanh gió mát

Cậu bé hoàng ngỏ cửa ra chơi vườn í ì đào í i ì i


Kìa nửa vầng trăng i

Tang tính tình trăng sáng i , a à ới à

Lóng lánh 3 sao, 3 sao mọc ở giữa trời

Là lên , tình rằng có ai lên

Ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt

Để cậu bé Hoàng gửi đôi, 3,5,7 lời í i ì i


Cầm kỳ/ cậu bé Hoàng thi họa í , a à ới a

Là có ai hơn, là hơn tình rằng có ai hơn

Ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt

Cho cậu bé hoàng thách hỏi tới ông trăng già

Là lên, tình rằng có ai lên

Ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt

Để cậu bé hoàng ngự tửu

Cậu bé nảy cung đàn í i ì i


Cô 3 tang tính tình cô 4, a à ới a

Cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô 11, cô 12

Có cô nào hồng nhan

Cô nào xinh nhất

Cô nào đẹp nhất

Cô nào tươi nhất

Được vào hầu cậu bé hoàng

Trăm đóa hoa tươi,ấy mấy đóa hoa tươi

Bông hoa xinh tươi, bông hoa tốt đẹp

Chúng con kính dâng lên cậu bé hoàng í i ì i


Tre non mà chưa đủ lá a á ới à

Hỏi đan sàng làm sao

Là đi tình có ai đi

Ai đi lễ Mẫu, ai đi trẩy hội trên phủ Tây hồ í i ì i


Tháng 3 ngày mùng 3 tháng 3

Là ngày tiệc mẫu í, a à ới a

Rước đức vua cha lên ba đội đường chèo

( Là sai)3 mẫu sai cậu đi

Vua mẫu sai cậu đi

Cậu đi chấm lính, cậu đi bắt lính, cậu đi nhận đồng

( Là sai)3 mẫu sai cậu đi

Vua mẫu sai cậu đi

Cậu đi chấm lính

Cậu đội khăn chéo , cưỡi trên lưng ngựa

Vai cậu vác 1,1,1 đôi hèo í i ì i

 

( Buộc ở ngoài hiên)2 có con ngựa vàng

Có giấy mẫu truyền cậu kíp về ngay

 

 

 

 

Vn hospitality

viagra online valium