Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Quan Đệ Nhị

Email In

 

Sơn lĩnh sơn trang ( động ) sơn tiêu
Thỉnh Quan Giám Sát trên ngàn tối linh.

 

Văn Quan Lớn Đệ Nhất

Email In

Văn Quan Lớn Đệ Nhất

 

Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
Lai lâm chứng giám điện trung uy hung

 

Văn Đức Ông Đệ Tam

Email In

Văn Đức Ông Đệ Tam

Đời Trần thị mở mang Nam Hải ,
Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi ,
Bao phen giáp mã truy tùy ,
Đã bình Phạm đảng lại đi phạt Sầm .

 
Trang 5 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium