Home Đạo Mẫu Việt Nam Tuyển Tập Hát Văn

Tuyển Tập Hát Văn

Văn Chúa Năm Phương

Email In

Năm phương năm miếu rõ ràng
Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa
Trung thiên thiết lập một toà

 

Văn Quan Hoàng 10

Email In

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh ,
Nghệ An có đức thánh minh ra đời .
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông , dẹp Bắc việc ngoài binh nhung .

 

Văn Chầu Đệ Nhị

Email In

Văn Chầu Đệ Nhị

Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây
Trên ngày gió cuốn rung cây

 
Trang 3 trong tổng số 9 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium