Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Văn Chầu Đệ Nhị

Email In

Văn Chầu Đệ Nhị

Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây
Trên ngày gió cuốn rung cây

 

Văn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Email In

Đệ tử tôi khấu đầu cung thủ
Tiến văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh

 

Văn Quan Đệ Tứ

Email In

 

Tiệc bàn loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
Vốn con trời gía ngự thiên cung.

 
Trang 2 trong tổng số 4 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium